Sprankel SBO
AAA
Stel cookie voorkeur in

"Bijzonder en speciaal als het moet, gewoon als het kan."

M. Huijgens

Sprankel SBO

Sprankel Speciaal Basisonderwijs is een speciaal onderwijscentrum voor kinderen in en direct om ’s-Hertogenbosch. Wij stellen alles in het werk om uw kind(-eren) zo optimaal mogelijk te begeleiden bij hun ontwikkeling. Naast aandacht voor het zelfstandig functioneren, staan de specifieke ontwikkeling- en leerbehoeften centraal. Samen willen wij het beste uit onze leerlingen halen en hen helpen op de weg naar volwassenheid. Leerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de specifieke zorg aan de leerlingen. Daarnaast staat het zorgteam met daarin een orthopedagoog, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werk, de leerkrachten terzijde. Ons onderwijs wordt ook ondersteund door enkele onderwijsassistenten, logopedisten, een creatief therapeut en een speltherapeut.

 


< terug naar Vind uw school

Plan uw route

U kunt zelf eenvoudig een routebeschrijving met plattegrond downloaden naar deze locatie. Vul hieronder uw eigen postcode, straatnaam en huisnummer in en klik op 'Ga'. 

 

Stafbureau
Stichting Signum
Postbus 104
5240 AC Rosmalen
T: 073 - 85 07 850

E: info@signumonderwijs.nl 

Sprankel SBO
Kooikersweg 301
5223 KE ‘s Hertogenbosch
Postbus 2071
5202 CB 's-Hertogenbosch

T: 073 - 85 11 250
E: administratie@sbosprankel.nl
W: www.sbosprankel.nl
 

Jan Timmers, voorzitter College van Bestuur

Hoge Verwachtingen

SIGNUM is ambitieus: wij leggen de lat hoog. Wij vinden dat de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd, recht hebben op kwalitatief uitstekend onderwijs. Wij willen hen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. En net zoals leerkrachten hoge verwachtingen mogen hebben van hun leerlingen, hebben wij dat ook van hen. Een SIGNUMleerkracht is competent, handelingsbekwaam en toont zich verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Daarnaast levert hij of zij een bijdrage aan de hele school én aan SIGNUM.
 

Samen op weg 

De komende jaren geeft het strategisch beleidsplan 2014 - 2018  de richting aan voor ons beleid en prioriteiten. Hoe die precies vorm krijgen, zal de toekomst uitwijzen. Dit plan is het vertrekpunt; uiteindelijk gaat het om onze daden. Wat wij dóen moet concreet zichtbaar zijn op de werkvloer. In het leven en leren van de kinderen. En om onze doelen te realiseren is vooral de inzet van onze medewerkers nodig. Wij nodigen hen dan ook uit op school in gesprek te gaan over onze collectieve ambitie. Want elk kind verdient het beste

Sprankel Speciaal Basisonderwijs in het kort

Aantal leerlingen: 153
Wijk: Boschveld
Directeur: De heer M. Huijgens

Woordje van de directie:

Bij Sprankel, speciaal basisonderwijs staat het kind en zijn omgeving centraal. Het onderwijs is afgestemd op de specifieke behoeften van elke leerling. Dit betekent dat voor iedere leerling op onze school de instructie- en ondersteuningsbehoeften voor iedere leerling duidelijk in kaart gebracht zijn. Uitgangspunt hierbij zijn de Ontwikkelingsprofielen die een uitspraak doen over het uitstroomniveau van ieder kind. De sleutel tot groei zijn de succeservaringen. Onze activiteiten zullen dan ook op succeservaringen van de kinderen zijn gericht. We bieden de kinderen een veilige gestructureerde omgeving, waarbij ze zichzelf kunnen zijn. Leerkrachten werken nauw met elkaar samen in een unit. Ook de kinderen werken, daar waar mogelijk, met elkaar samen. Sprankel draagt bij aan de opvoeding van de kinderen. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen vinden we daarom essentieel. Sprankel is afgestemd op de behoeften van de regio/stad op het gebied van speciale basisonderwijszorg. Zowel reguliere basisscholen als Sprankel maken gebruik van onderwijsondersteuners, psychologen, orthopedagogen, logopedisten, maatschappelijk werkers en trainers van Passage; het uitvoerend orgaan van het Samenwerkingsverband.