Signum ondernemend in onderwijs elk kind verdient het beste

Organisatie

Bestuur

 Het tweehoofdig College van Bestuur verzorgt de dagelijkse leiding van de organisatie, ondersteund door een managementteam en het bestuurssecretariaat. 
  

Voorzitter College van Bestuur

drs. J.W. (Jan) Heijmans
jan.heijmans@signumonderwijs.nl


Lid College van Bestuur

Arlène E. Denissen MBA RC
arlene.denissen@signumonderwijs.nl

 
Bestuurssecretaris

Caren Joosten
caren.joosten@signumonderwijs.nl
 

Bestuurssecretariaat

Mabel van der Laag
mabel.vanderlaag@signumonderwijs.nl
073 - 850 78 00

Merel Janssen
merel.janssen@signumonderwijs.nl
073 - 850 78 01
 

Hoofd Kwaliteit, Innovatie en Ontwikkeling

Adriaan Mellema
adriaan.mellema@signumonderwijs.nl
06 - 18 75 12 69


Hoofd Human Resources

Edward Vinken
hrm@signumonderwijs.nl
073 - 850 78 50
 

Hoofd Bedrijfsvoering

Ludo de Bie
financien@signumonderwijs.nl
073 - 850 78 50
 

Hoofd Facilitaire Zaken / directeur SBK

Léon Hanssen
l.hanssen@sbkdb.nl
073 – 850 78 10

  Raad van Toezicht

 De Raad van Toezicht houdt conform het statuut toezicht op het bestuur, vergadert vier / vijf maal per jaar en is als volgt samengesteld:
Mevrouw C.M. Angevaren MBA
De heer dr. J.R.H.J. van Kuijck RA RC
De heer ir. H. van Mil
Mevrouw mr. Y.E.M. Jurjus
De heer drs. L.W.J. Spaan MME

Strategisch beleidsplan

Een nieuw strategisch beleid

In schooljaar 18/19 heeft Signum in dialoog met haar belangrijkste partners een nieuw strategisch beleid geformuleerd. De uitkomst van onze zoektocht is geen revolutie, maar een volgende stap in onze evolutie. De ontwikkeling die wij in de voorgaande beleidsperiode doormaakten, vormt een stevige basis voor een meer waardengedreven vervolg.

 

Ontwikkeling van kinderen, personeel en samenwerking

Dit strategisch beleidsplan gaat over ontwikkeling: van de kinderen, van ons personeel en van de samenwerking met elkaar en onze partners. Bij elk van deze thema’s hebben wij een aantal centrale vragen gesteld, kwesties waar wij als onderwijsorganisatie dagelijks mee te maken hebben en die direct raken aan onze verantwoordelijkheid. Daarbij hebben wij concrete doelstellingen geformuleerd die wij periodiek met elkaar zullen evalueren. Omdat wij op deze drie gebieden meet- en merkbaar vooruitgang willen boeken, hebben wij ze impactgebieden genoemd.

 

De beweging

Voorop staat de beweging die de kindcentra maken in de drie impactgebieden. Voorwaarde hiervoor is dat wij ook als organisatie groeien. Wij willen flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen, het primaire proces optimaal kunnen ondersteunen, kunnen vernieuwen, veranderen en verbeteren. Vanuit dit beleidsplan willen we verbetering en verandering richten op de bedoeling, onze interne organisatie verbeteren en het eigenaarschap in de lijn versterken. 

Klik hier om het Strategisch beleidsplan in te zien. Klik hier om het katern, behorende bij het Strategisch beleidsplan, in te zien. 

 

Bestuursverslag

SIGNUM maakt jaarlijks een bestuursverslag waarin wordt ingegaan op de bereikte resultaten van doelen die geformuleerd zijn in het Strategisch Beleidsplan. In bestuursverslag 2017 vindt u relevante informatie over Onderwijs, Personeel, Communicatie en Kwaliteitszorg, Huisvesting en Financiën.
Klik hier om het bestuursverslag 2019 te bekijken.

Medezeggenschap

 Het vormgeven van medezeggenschap is voor SIGNUM niet alleen een wettelijke plicht, maar vooral ook een manier om beleid te ontwikkelen dat wordt gedragen door alle geledingen: directie, personeel en ouders (die ook namens de kinderen optreden). Dat geldt zowel voor de medezeggenschapsraden op elke afzonderlijke school als voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het College van Bestuur van SIGNUM voert overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR wordt gekozen uit twee platforms die bestaan uit vertegenwoordigers van respectievelijk de ouders en het personeel in de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. Deze platforms formeren ook een aantal werkgroepen die steeds bestaan uit een delegatie van ouders en personeel. De werkgroepen adviseren de GMR in het overleg met het College van Bestuur. De voorzitter en de secretaris van de GMR zorgen voor de coördinatie van de verschillende activiteiten.  

De GMR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding
Mark van Halderen (vicevoorzitter), Susanne Mulder, Marieke Sondij, Gerdine van Wilgenburg, vacature

Oudergeleding
Iris Wubben (voorzitter), Jorno van Gelder (lid dagelijks bestuur), Anuszka van Berkum, Rob Kantelberg, Vera van Limpt

Jaarverslag GMR
Klik hier voor het jaarverslag 2018 van de GMR

Contactadres GMR: Postbus 104, 5240 AC  Rosmalen

 

 Jaarverslag 2016 Klachten

Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

Huishoudelijk reglement CIV

Privacyverklaring