Arbeidsduur, salaris en salarisschaal primair onderwijs

Arbeidsduur, salaris en salarisschaal

1. De formele arbeidsduur van de werknemer met een voltijdbetrekking bedraagt 40 uur per week. Dit staat gelijk aan een werktijdfactor van 1,000.

 

2. De werknemer wordt benoemd in hele uren per week. De werktijdfactor bedraagt dit aantal uur per week gedeeld door 40.

 

3. Een nieuw dienstverband wordt aangegaan voor minimaal 8 uur per week. Voor incidentele vervangingen van één dag of minder wordt het dienstverband aangegaan voor minimaal 5 uur. Voor een werknemer die valt onder het doelgroepregister van UWV en die op grond van zijn indicatie minder dan acht uur per week kan werken, geldt een minimale betrekkingsomvang van het aantal uur dat hij op grond van zijn indicatie maximaal kan werken, met een minimum van één uur per week.

 

4. Het dienstverband kan tijdelijk worden uitgebreid als de werknemer aanvullend op het dienstverband belast wordt met extra werkzaamheden.

 

5. De omvang van het totale dienstverband bedraagt maximaal 48 uur per week.

 

6. Door de inwerkingtreding van dit artikel veranderen arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 1 augustus 2019 en die een werktijd bevatten in uren en minuten niet.

 

7. Arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 1 augustus 2015 die een werktijdfactor van minder dan 8 uur per week bevatten, hoeven niet te worden aangepast.

 

8. Met inachtneming van de volgende bepalingen wordt het salaris van de werknemer vastgesteld op basis van de bij zijn functie behorende salarisschaal (actuele loonpeil). Deze schalen zijn vermeld in bijlagen A1 tot en met A4 van deze cao. De in de bijlage genoemde salarissen zijn maandbedragen gebaseerd op een werktijdfactor van 1,000. Bij het vaststellen van het salaris wordt rekening gehouden met de overeengekomen werktijdfactor.

 

9. De werkgever kan met de P(G)MR beloningsbeleid overeenkomen met daarin onder andere afspraken over de toekenning van periodieke verhogingen.

 

10. Bij afwezigheid van het beleid, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt het salaris van de werknemer van wie het dienstverband niet wordt onderbroken, volgens de voor hem geldende salarisschaal op 1 augustus met één periodiek verhoogd.

 

11. In overleg tussen werkgever en werknemer kan van het bepaalde in dit artikel en de artikelen 6.11, 6.12 en 6.21 worden afgeweken in zoverre een fiscale regeling wordt aangegaan tussen werkgever en Belastingdienst, welke regeling ten voordele van de werknemer strekt.