Medezeggenschap

Het vormgeven van medezeggenschap is voor Signum niet alleen een wettelijke plicht, maar vooral ook een manier om beleid te ontwikkelen dat wordt gedragen door alle geledingen: directie, personeel en ouders (die ook namens de kinderen optreden). Dat geldt zowel voor de medezeggenschapsraden op elke afzonderlijke school als voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Het College van Bestuur van Signum voert overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De leden van de GMR worden na wijziging van het medezeggenschapsstatuut en reglementen met ingang van 2020 gekozen door de leden van de Medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. De GMR heeft drie werkgroepen ingesteld, waarin scholen zich kunnen laten vertegenwoordigen door een personeelslid en/of ouder. De werkgroepen fungeren als klankbord en adviseren de GMR over te geven adviezen en instemmingen aan het College van Bestuur. De voorzitters van de werkgroepen en GMR zorgen voor de coördinatie van de verschillende activiteiten.

 

De GMR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding
Eefje Zoon, Mariëlle van Boekel, Yvette Wijtman en 2 vacatures

 

Oudergeleding
Dirk de Man (voorzitter), Jan Karel Sindorff (vice-voorzitter), Willem-Jan Wieland, Fatimazahra Guichi en vacature

 

Jaarverslag GMR
Klik hier voor het jaarverslag 2022 van de GMR

 

Contactadres
GMR
Postbus 104
5240 AC Rosmalen
info@signumonderwijs.nl