Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) van Signum bestaat uit twee personen Jan Heijmans en Arlène Denissen. Samen vormen zij een mooi complementair team. Het CvB is belast met het besturen van Signum en richt zich bij deze taak op het belang van de totale Stichting en het belang van de Kindcentra die onder het bestuur van Signum vallen. Het CvB geeft tevens leiding aan de directeuren alsmede aan het Managementteam van Signum.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht (RvT) van Stichting functioneert conform de Code Goed Bestuur en de voor de stichting geldende statuten en reglementen. De RvT vervult niet alleen de rol van toezichthouder maar is ook een gewaardeerd klankbord voor het college van bestuur (CvB). De RvT heeft als taak om vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid toe te zien op de strategie en het beleid van het CvB het naleven van wet- en regelgeving, de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

  • Mevrouw C.M. (Carolien) Angevaren MBA
  • De heer dr. J.R.H.J. (Bob) van Kuijck RA RC
  • De heer ir. H. (Henri) van Mil
  • Mevrouw Y.E.M. (Yvonne) Jurjus
  • De heer drs. L.W.J. (Leon) Spaan MME

Medezeggenschap

Het vormgeven van medezeggenschap is voor Signum niet alleen een wettelijke plicht, maar vooral ook een manier om beleid te ontwikkelen dat wordt gedragen door alle geledingen: directie, personeel en ouders (die ook namens de kinderen optreden). Dat geldt zowel voor de medezeggenschapsraden op elke afzonderlijke school als voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het College van Bestuur van Signum voert overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De leden van de GMR worden na wijziging van het medezeggenschapsstatuut en reglementen met ingang van 2020 gekozen door de leden van de Medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. De GMR heeft drie werkgroepen ingesteld, waarin scholen zich kunnen laten vertegenwoordigen door een personeelslid en/of ouder. De werkgroepen fungeren als klankbord en adviseren de GMR over te geven adviezen en instemmingen aan het College van Bestuur. De voorzitters van de werkgroepen en GMR zorgen voor de coördinatie van de verschillende activiteiten.

De GMR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding

Susanne Mulder, Marieke Sondij, 3 vacatures

Oudergeleding

Anuszka van Berkum (voorzitter), Iris Wubben (vice-voorzitter), Jorno van Gelder, Vera van Limpt, 1 vacature

Jaarverslag GMR

Klik hier voor het jaarverslag 2019 van de GMR

Contactadres GMR
Postbus 104
5240 AC Rosmalen
GMR-Signum@signumonderwijs.nl