Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) van Stichting functioneert conform de Code Goed Bestuur en de voor de stichting geldende statuten en reglementen. De RvT vervult niet alleen de rol van toezichthouder maar is ook een gewaardeerd klankbord voor het college van bestuur (CvB).
De RvT heeft als taak om vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid toe te zien op de strategie en het beleid van het CvB het naleven van wet- en regelgeving, de rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen en de algemene gang van zaken binnen de stichting.