Bestuurskantoor – Coudewater

Vanuit het bestuurskantoor is een club gedreven medewerkers op het gebied van HRM, financiën, KI&O (kwaliteit, innovatie en ontwikkeling), gebouwbeheer, facilitair en ondersteuning in de breedste zin des woords dagdagelijks aan de slag. Vanuit Marienwater wordt op veel beleidsgebieden ondersteuning verleend aan onze Kindcentra met als doel dat juist onze collega’s op de werkvloer zich zoveel mogelijk kunnen richten op het geven van onderwijs

Kindcentrum het Stadshart

Missie

De missie van het kindcentrum is: Samen het beste uit ieder kind halen!

Visie

Onze visie daarbij is: ieder kind is anders en kan in ons kindcentrum zijn eigen mogelijkheden ontwikkelen in een warme, prettige, veilige en inspirerende leer­, speel­ en leefomgeving. Binnen het kindcentrum heerst een rustige sfeer. We bieden houvast aan de kinderen en professionals door eenduidige regels en afspraken. Er is volop aandacht voor iedereen die bij het kindcentrum betrokken is. Hier worden kinderen, ouders en professionals gezien en erkend in wie ze zijn en wat ze kunnen.

Wij streven ernaar de kinderen ervaringen, vaardigheden en kennis te geven, waardoor zij hun talenten, kwaliteiten en creativiteit optimaal kunnen ontplooien. In samenwerking en vanuit harmonie met de ouders halen we het beste uit de kinderen. Kinderen van verschillende leeftijden spelen met en leren van elkaar. Professionals en ouders dragen met elkaar verantwoordelijkheid voor de groei en ontwikkeling van de kinderen. Ontwikkelen is meer dan kennis vergaren. We scheppen een omgeving, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot initiatiefrijke, autonome kinderen.

Ons kindcentrum streeft naar brede ontwikkeling van de kinderen en merkbare resultaten die aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen.

Onder resultaten verstaan we zowel ontwikkeling op cognitief, creatief, sociaal-emotioneel als motorisch gebied. We handelen en leren vanuit een aantal kernwaarden, onze sleutels tot succes. Deze waarden liggen ten grondslag aan de regels en afspraken die wij op ons kindcentrum hanteren voor alle betrokkenen.

Kinderen, professionals en ouders waarderen en accepteren elkaar en werken samen aan dezelfde doelen. Hierdoor ontstaat een klimaat dat uitnodigt tot samen spelen, samen leren en samen ontwikkelen.

Wij vormen een kindcentrum waar we samen betrokken en verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Spelen, leren en ontwikkelen doen we samen!

Onze kernwaarden zijn:

•   Inspireren

•   Vertrouwen

•   Samenwerken

•   Kwaliteit

Deze kernwaarden gelden zowel voor kinderen, professionals en ouders.

Kindcentrum Zuiderster

Wij staan voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en inspirerend onderwijs en opvoeding waarin organisatie en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid bijdragen aan de vorming van zelfbewuste, initiatiefrijke kinderen. Voor ons betekent de vorming van kinderen dat we ze leren leren. We leren de kinderen te ontdekken wie ze zijn, wat voor hen het leven waardevol maakt en hoe ze van betekenis kunnen zijn voor de ander en de wereld.

KC Zuiderster vormt samen met kinderopvang Smallsteps een kindcentrum. Samen dragen we bij aan de vorming van zelfbewuste, initiatiefrijke kinderen. Wij zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen hun talenten kunnen ontplooien. We hebben een vast team van professionals met ruime ervaring in de kinderopvang en school. Er is een nauwe samenwerking met ouders. We werken met jaargroepen in het GIP-model, hierbij werken we met leerlingen in 3 niveaugroepen waarin we onderwijs afstemmen op de behoeften van onze leerlingen.

Pijlers school:

Onze visie hoe kinderen de vaardigheden en houdingen verwerven die nodig zijn is gebaseerd op vier pijlers:

  • Wij staan voor een degelijke kennisbasis omdat onze voorkennis en ervaringen bepalen hoe we de wereld om ons heen zien, begrijpen en interpreteren. Wat we lezen, zien en begrijpen wordt bepaald door wat we al weten.
  • We zetten procesgerichte didactiek in zodat leerlingen leren om geen genoegen te nemen met het eerste antwoord dat ze vinden, maar dat ze meer uitproberen, autonoom denken en onderbouwde keuzes durven maken.
  • Omdat leren ook een sociale gebeurtenis is, staan wij voor een stevige basis vanuit welbevinden. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is voor het kind noodzakelijk om tot leren te komen.
  • Net als bij onze kinderen stellen we hoge verwachtingen aan het personeel. Onze personeelsleden zijn professionals, die onderwijs en opvoeding op maat bieden. Om de professionaliteit op het gewenste niveau te houden, zitten personeelsleden in een continu leerproces.

Wij bieden een dusdanige onderwijsleeromgeving dat leerlingen zich op cognitief, didactisch-, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, in homogene groepen. Dit doen wij vanuit de kernwaarden relatie, veiligheid en betrokkenheid. Wij stellen hoge verwachtingen aan leerlingen om zo het zelfvertrouwen te stimuleren. Dit doen wij door opbrengstgericht te werken vanuit één leerstofaanbod. Wij differentiëren daarbij in leervaardigheden en verbreding om tegemoet te komen aan niveauverschillen.

Kindcentrum de Kameleon

Kindcentrum De Kameleon is een Vreedzame School en is erop gericht een veilige school te realiseren, uitgaande van ‘de school als gemeenschap’. Speerpunten hierbij zijn: omgaan met elkaar, omgaan met conflicten, waarderen van verschillen tussen mensen en verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Vanaf dit schooljaar zijn wij begonnen met driehoeksgesprekken vanaf groep 2. Leerkracht, ouders en kind nemen met elkaar de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerling. Door leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor eigen leerproces, denken wij dat er met meer betrokkenheid wordt geleerd.

Met elkaar staan wij voor grenzeloos leren en kleur geven aan talent en verschil. Dit doen wij door steeds meer vanuit methodes over te stappen naar het werken vanuit doelen en thema’s. Doelen kunnen behaald worden op een passend niveau voor elke leerling, waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse uitwerkingsvormen die zowel in het platte vlak kunnen liggen, als ook in het handelend bezig zijn. Door ons aanbod vanuit thema’s te gaan aanbieden, kunnen we steeds meer sturen op een betekenisvol en samenhangend lesaanbod. We doen dit ook buiten school, bijvoorbeeld in de buurtvolkstuin ‘Bietje bij Bietje’ voor het jonge kind en in de ‘Tiny Forest’ voor het oudere kind. Als de kennis en kunde van onze eigen leerkracht onvoldoende is, wordt een structurele samenwerking aangegaan met ouders en externe partners om ons onderwijs te verrijken.

KC de Kameleon telt binnen het onderwijsgedeelte 17 groepen, waarvan 5 heterogene kleutergroepen en 12 homogene groepen 3 tot en met 8. Deze groepen zijn verdeeld over drie leerpleinen, Plein 1-2, Plein 3-4-5 en Plein 6-7-8. Elk kind heeft een eigen basisgroep en leerkracht. Vanaf groep 3 telt elk leerjaar 2 groepen die nauw met elkaar samenwerken. De leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen van het leerjaar. Binnen de leerjaren wordt nauw samengewerkt op de vakgebieden taal-lezen en rekenen. Op de Pleinen wordt leerjaar doorbroken samengewerkt op de vakgebieden van cultuur en wereldoriëntatie. Elke groep heeft daarnaast ook een maatjesgroep binnen school, maar ook bij de kinderopvang. Bij activiteiten die we als kindcentrum ondernemen, dragen de ‘groten’ daarmee zorg voor de ‘kleintjes’.

Basisschool Het Palet

Basisschool Het Palet ligt in ‘s-Hertogenbosch-Noord tussen De Slagen, Orthen, De Herven en De Buitenpepers. De meeste kinderen komen uit deze wijken.

In het gebouw is zowel basisschool het Palet als kinderdagverblijf “De Toverhoed-Noord” gevestigd. Voor kinderen van de school is er de mogelijkheid voor buitenschoolse opvang, geregeld door De Toverhoed.

Wittering.nl

Wittering.nl is een kindcentrum voor 0- tot 15-jarigen, waarin onderwijs, kinderopvang en vrijetijdsbesteding samenkomen. Daarvoor werkt Signum, organisatie voor primair onderwijs, op basis van een gemeenschappelijke visie en aanpak, samen met Ons Kindbureau, aanbieder van dag- en buitenschoolse opvang.

Ontwikkeling centraal
Bij Wittering.nl staat de ontwikkeling van het kind centraal. Kinderen leren meer, wanneer ze zelf ervaring op kunnen doen in de fysieke wereld. Je leert dus door het mee te maken, door het te zien en te voelen, door je zintuigen optimaal te benutten. Door kinderen uit te dagen en een prikkelende omgeving, zowel binnen als buiten, aan te bieden, komt motivatie om te leren en te groeien van binnenuit!

Wittering.nl is nu nog een Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 15 jaar. Maar de visie die aan Wittering.nl ten grondslag ligt, is integraal toepasbaar op een leven lang leren. In het schooljaar 2020/2021 gaan we van start met VO geschoeid op Wittering.nl-leest, met de ambitie om uiteindelijk uit te groeien tot een centrum voor onderwijs en opvang voor 0- tot 18- jarigen.

Kernwaarden
Wittering.nl is een organisatie waar samen het leven geleefd en geleerd wordt. Daarom werken we waardengestuurd; tien waarden helpen ons richting en inrichting te geven aan opvang en onderwijs: Geborgenheid, Respect, Verwondering, Verbondenheid, Vertrouwen, Bezieling, Nieuwsgierig, Ondernemend, Echtheid en Betrokkenheid.

Onderwijs
Wittering.nl is geen school als alle anderen. Er zijn geen klaslokalen, er is een grote open ruimte met functiehoeken. Wittering.nl gebruikt niet één methode, maar meerdere methodes die passen bij de visie. Elk kind kan met zijn eigen methode aan de slag. De begeleiders en mentoren kijken hoe het kind leert en welke werkwijze het beste aansluit.

Units
Er zijn geen vaste leerjaren, de kinderen zijn ingedeeld in units die steeds passen bij een bepaalde fase in hun natuurlijke ontwikkeling. Elke unit is onderverdeeld in een aantal basisgroepen, waar kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Per unit is er een vast team van volwassenen dat de kinderen coacht, instructie geeft en begeleidt in hun leerproces. De overgang naar een volgende unit vindt organisch plaats. Op het moment dat een kind toe is aan een volgende ontwikkelingsfase, ‘vliegt’ het over. Deze overvliegmomenten vinden vier keer per jaar plaats.

Kernconcepten
De lesstof is niet ingedeeld in traditionele vakken, maar wordt aangeboden in de vorm van kernconcepten. De kinderen kunnen vaak zelf kiezen wat ze doen om hun doel te bereiken, hoe ze het doen, met wie ze willen leren en hoe lang ze erover doen. Daardoor ‘leren zij samen het leven’!

Wittering.nl werkt met ‘gestalten’, waarmee kinderen inzicht ontwikkelen op een manier die nauw aansluit bij de kenmerken van het brein. De kernconcepten vormen het hart van de leerstof. De kinderen krijgen daarmee inzicht in zichzelf, in hun directe sociale en fysieke omgeving en inzicht in de “grotere” wereld (je kijkt steeds verder om je heen). Inzicht dat in tegenstelling tot kennis nog vele decennia relevant blijft.

Kindcentrum Wikveld

Elk kind is van waarde, elke collega is waardevol. Elk kind echt zien, is echt elke medewerker zien. Samen maken wij het verschil! Dat is waar wij als ’t Wikveld voor staan, dat is onze bedoeling. We dragen (met kwalitatief goede zorg en eigentijds onderwijs) bij aan elke stap van ieder kind op weg naar volwassenheid. En waar in dit document ‘kind’ staat, kunt u ook medeweker lezen. Binnen onze bedoeling vinden we vier zaken erg belangrijk, onze kernwaarden: ontwikkelingsgericht, van/met elkaar leren, betekenisvol en eigenaarschap/autonomie. Deze bedoeling en kernwaarden zijn leidend in de keuzes die we binnen ons kindcentrum (gaan) maken en de (in het KC-plan) geformuleerde doelstellingen en ambities. ’t Wikveld is waar we “Elk kind echt zien!

We dragen (met kwalitatief goede zorg en eigentijds onderwijs) bij aan elke stap van ieder kind op weg naar volwassenheid. En waar in dit document ‘kind’ staat, kunt u ook medeweker lezen. Binnen onze bedoeling vinden we vier zaken erg belangrijk, onze kernwaarden: ontwikkelingsgericht, van/met elkaar leren, betekenisvol en eigenaarschap/autonomie.

ONTWIKKELINGSGERICHT – Onder de kernwaarde ontwikkelingsgericht verstaan we de aansluiting op de ontwikkeling van ieder kind (en/of medewerker). We sluiten in ons aanbod aan bij de zone van naaste ontwikkeling, bieden kinderen succeservaring, leren hen dat ‘fouten’ maken eigenlijk leerervaringen zijn, stimuleren de brede ontwikkeling (hoofd, hart, handen) en gaan uit van kerndoelen/leerlijnen.  VAN/MET ELKAAR LEREN – Deze kernwaarde zien we in alle lagen van de organisatie terug: bij kinderen, bij medewerkers, stagiaires en in onze relatie met ouders.  We willen kinderen leren wat (het belang van) samenwerken is. BETEKENISVOL – We streven naar betekenisvol onderwijs. Onderwijs dat is gekoppeld aan de praktijk, in verbinding staat tot de échte wereld en aansluit bij de interesses en leerstijlen van kinderen. AUTONOMIE – We vinden het belangrijk dat kinderen (en medewerkers) zelf eigenaar zijn van hun leerproces. Wat wil ik leren, wat is mijn talent, (hoe) mag ik dat hier verder ontwikkelen?

Deze bedoeling en kernwaarden zijn leidend in de keuzes die we binnen ons kindcentrum (gaan) maken en de (in het KC-plan) geformuleerde doelstellingen en ambities. ’t Wikveld is waar we “Elk kind echt zien!”

Kindcentrum Westerbreedte

Ons kindcentrum neemt een duidelijke plaats in binnen de wijk de Kruiskamp. We zijn een middelgrote school met ongeveer 350 leerlingen en maken deel uit van de Brede Bossche School Kruiskamp locatie Jan Olieslagersstraat 51. We werken nauw samen met Kanteel waardoor er een goede samenwerking is met peuterarrangement en kinderopvang. Hierdoor kunnen wij kinderen zo goed mogelijk begeleiden in hun totale ontwikkeling.  Leerkrachten, ouders en kinderen trekken samen op, om gezamenlijk een fijne kwalitatief zeer goede schoolomgeving te vormen. In onze kindcentrumgids en ons jaarplan kunt u lezen op welke manier we dat vormgeven.

We onderscheiden ons door een eigentijdse visie op goed onderwijs. Hierbij werken wij groepsdoorbrekend om goed aan te kunnen sluiten bij de mogelijkheden van ieder kind. Wij zijn een Jeelo-school we bieden kindcentrumbreed dezelfde projecten aan. Op een Jeelo-school leren leerlingen samen met de mensen uit hun directe omgeving. Leerlingen werken samen aan projecten. Zo doen ze kennis op en ontwikkelen hun competenties. Leerlingen hebben zicht op hun leerdoelen. Ze weten wat ze al kunnen en wat ze nog gaan leren.

Kindcentrum Westerbreedte benut alle factoren die bijdragen aan het welbevinden van kinderen en personeel, waardoor iedereen zich verder kan ontwikkelen.

Er is aandacht voor relatie, kind, medewerker en ouder. De deugden van Jeelo en de Vreedzame school zijn er, om goed om te leren gaan met elkaar, voor het ontwikkelen van talent en het voor het benutten van talent. Kinderen leren beter functioneren in de maatschappij en leren elkaar respecteren, nu en in hun latere leven . Wij staan voor goed onderwijs. Leerlingen starten de dag in hun basisgroep maar krijgen gedurende de dag, groepsdoorbrekend aanbod. Hierdoor werken leerlingen  op eigen niveau, tempo en  leerstijl.

Kindcentrum Westerbreedte heeft Jeelo verankerd in het onderwijsconcept, waarin het werken met levensechte uitdagingen betekenis krijgt voor de kinderen. Er is aandacht voor creativiteit en experimenten.

Het aanbod van het kindcentrum speelt zich niet alleen binnen de muren van het kindcentrum af. Kinderen dragen door actieve participatie bij aan burgerschap in de omgeving.

Leerkrachten beïnvloeden  positief de motivatie van leerlingen door rekening te houden met voorkeuren van leerlingen m.b.t. door hen gekozen werkvormen en didactische aanpakken. Binnen Jeelo wordt een mix van didactische werkvormen aangeboden.

Kindcentrum de Troubadour

De Troubadour in Rosmalen is een ambitieus en toonaangevend kindcentrum, volop in beweging met eigentijds en degelijk onderwijs. Binnen jaarklassen wordt doelgericht gewerkt aan een brede ontwikkeling van kinderen, waarbij sociale veiligheid, goede resultaten die passen bij het eigen niveau van elk kind én plezier in leren belangrijk zijn.

Er wordt gewerkt met bewezen effectieve methoden, waarbij kinderen zowel veel van hun leerkrachten leren als van elkaar. Ook zelf onderzoeken en ontdekken komt aan bod. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in het IPC-programma, waarin thematisch wordt gewerkt en kinderen zelf invulling geven aan vakken zoals wereldoriëntatie. De kernvakken worden aangeboden middels expliciete instructie van de leerkracht. Hierin worden de kinderen actief begeleid om de gewenste leerdoelen te behalen. Naast leerdoelen per klas zijn ook individuele doelen belangrijk, omdat niet elk kind op hetzelfde niveau werkt. Hoogbegaafde kinderen krijgen aanvullende verdiepende leerlijnen aangeboden met voor hen passende methodes en materialen.

De Troubadour is een kindcentrum dat voor ieder kind kansen creëert in een rustige en veilige omgeving, waar leren en ontwikkelen een plezierige uitdaging is. is uitgegroeid tot een centrum waar basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse- en tussenschoolse opvang dagelijks vorm krijgen. School werkt samen met de kinderopvangpartner Kanteel. De Troubadour is gelegen in de wijk Molenhoek.

De Troubadour vindt het belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Kinderen worden daarom gestimuleerd om zelfstandig en kritisch tot goede oplossingen te komen en dat ze zich kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen. Kinderen worden uitgedaagd, krijgen aandacht en merken dat iedereen ertoe doet. Positief met elkaar samenleven en samenwerken is een belangrijk uitgangspunt. Waarden en normen zijn hierin heel  belangrijk.

Mocht u interesse hebben in ons Kindcentrum dan nodigen we u van harte uit voor een kennismaking!

 

SBO de Toermalijn

De Toermalijn is de steen van het Westen, de ondergaande zon. De plek waar je alles mag loslaten wat niet meer aan de orde is, de plek van laten versterven, daar waar de persoonlijkheid plaat maakt voor het ware zelf. Een mooie toepasselijke naam.

SBO Toermalijn is een school vol liefde. Passie en bevlogenheid. Kinderen mogen hier weer kind zijn. Ieder kind telt!

Om zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte en de veranderende leerling populatie heeft Toermalijn onderwijsarrangementen ontwikkeld als opmaat naar een meer gespecialiseerde voorziening. Bemoediging en verwondering zijn hierin essentieel.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, zichzelf leren kennen, zichzelf worden en verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen. Daarvoor is een veilig en warm pedagogisch klimaat nodig. Op onze school heerst een prettige, vriendelijke sfeer en gaan we respectvol om met elkaar. Er is duidelijkheid, rust en nabijheid.

Je leert er niet alleen uit boeken, maar van en door het leven. Kinderen worden optimaal uitgedaagd om meer te bewegen, te leren bouwen, te eren koken etc., zodat ze bij zichzelf andere talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Samenwerken, flexibel zijn, initiatief nemen en oplossingen bedenken worden gestimuleerd.

 “Hier krijg ik de kans om mezelf te zijn”

Kernwaarden

  • Plezier betekent voor ons samenwerken in collegialiteit en betrokkenheid. Dat wil zeggen samenwerken binnen en buiten de school. Onze trots op de resultaten die we voor onze kinderen realiseren en op de wijze waarop we bijdragen aan het creëren van een prettige leefomgeving. Kinderen laten lachen!
  • Dat doen wij met grote ambitie. We zijn steeds gedreven om al onze kennis en kunde in te etten en om daar war nodig kennis te halen en te delen. Wij halen het beste uit ons zelf en uit alle leerlingen. Kinderen laten groeien!
  • Verantwoordelijkheid betekent voor ons dat we samen zorgen voor het welzijn van onze leerlingen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor eenieder, op school en in de wijk. En verantwoordelijkheid betekent een bijdrage leveren aan kwalitatief goed onderwijs waarin het pedagogisch handelen centraal staat. Kinderen ervaren vrijheid binnen gestelde kaders.