Kindcentrum de Kameleon

Leonardus van Veghelstraat 1
5212 AD ’s Hertogenbosch

Kindcentrum De Kameleon is een Vreedzame School en is erop gericht een veilige school te realiseren, uitgaande van ‘de school als gemeenschap’. Speerpunten hierbij zijn: omgaan met elkaar, omgaan met conflicten, waarderen van verschillen tussen mensen en verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Vanaf dit schooljaar zijn wij begonnen met driehoeksgesprekken vanaf groep 2. Leerkracht, ouders en kind nemen met elkaar de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leerling. Door leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor eigen leerproces, denken wij dat er met meer betrokkenheid wordt geleerd.

Met elkaar staan wij voor grenzeloos leren en kleur geven aan talent en verschil. Dit doen wij door steeds meer vanuit methodes over te stappen naar het werken vanuit doelen en thema’s. Doelen kunnen behaald worden op een passend niveau voor elke leerling, waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse uitwerkingsvormen die zowel in het platte vlak kunnen liggen, als ook in het handelend bezig zijn. Door ons aanbod vanuit thema’s te gaan aanbieden, kunnen we steeds meer sturen op een betekenisvol en samenhangend lesaanbod. We doen dit ook buiten school, bijvoorbeeld in de buurtvolkstuin ‘Bietje bij Bietje’ voor het jonge kind en in de ‘Tiny Forest’ voor het oudere kind. Als de kennis en kunde van onze eigen leerkracht onvoldoende is, wordt een structurele samenwerking aangegaan met ouders en externe partners om ons onderwijs te verrijken.

KC de Kameleon telt binnen het onderwijsgedeelte 17 groepen, waarvan 5 heterogene kleutergroepen en 12 homogene groepen 3 tot en met 8. Deze groepen zijn verdeeld over drie leerpleinen, Plein 1-2, Plein 3-4-5 en Plein 6-7-8. Elk kind heeft een eigen basisgroep en leerkracht. Vanaf groep 3 telt elk leerjaar 2 groepen die nauw met elkaar samenwerken. De leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen van het leerjaar. Binnen de leerjaren wordt nauw samengewerkt op de vakgebieden taal-lezen en rekenen. Op de Pleinen wordt leerjaar doorbroken samengewerkt op de vakgebieden van cultuur en wereldoriëntatie. Elke groep heeft daarnaast ook een maatjesgroep binnen school, maar ook bij de kinderopvang. Bij activiteiten die we als kindcentrum ondernemen, dragen de ‘groten’ daarmee zorg voor de ‘kleintjes’.