Educatief Centrum ’t Sparrenbos

Educatief Centrum ‘t Sparrenbos is een Kindcentrum midden in de groene wijk Sparrenburg, waar kinderen van 0-13 jaar terecht kunnen voor opvang en onderwijs.

Kinderen kunnen bij ons spelen, leren, onderzoeken en ontdekken en krijgen alle begeleiding en aandacht die zij nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.

We werken dagelijks met gedreven en enthousiaste medewerkers en voelen een sterke betrokkenheid van  ouders/verzorgers.

EC ’t Sparrenbos is samen groeien en individueel ontwikkelen.

Educatief Centrum ’t Sparrenbos telde op 1 maart 2020 ongeveer 100 kinderen in de dagelijkse opvang en bijna 400 leerlingen in het onderwijs, die verdeeld zijn over 2 locaties met 15 groepen volgens het leerstofjaarklassensysteem.

Dit betekent dat onze kinderen van dezelfde leeftijd in een groep uniform onderwijs gedifferentieerd aangeboden krijgen.
Zowel de onder- als de bovenbouwlocatie is dusdanig ingericht, dat we het onderwijs kleinschalig kunnen organiseren met veel mogelijkheden voor samenwerking zowel in kleinere als in grotere groepen.

Dit geldt ook voor de speelplaatsen en de plaatsen voor bewegingsonderwijs (eigen speel­zaal en sporthal de Hazelaar). Wij proberen te werken met groepsdoorbrekende organisaties bij diverse vak-en vormingsgebieden zoals bij lezen, rekenen en creatieve vakken.
Onze school heeft een structureel onderwijsaanbod, dat zich o.a. richt op het bevorderen van de sociale competenties van leerlingen via het programma De Vreedzame School.

Wij hebben aandacht voor de samenleving en de diversiteit daarin en proberen de betrokkenheid van leerlingen bij de samenleving te bevorderen. Onze visie op actief burgerschap en sociale integratie en de manier waarop dit in ons onderwijsaanbod gestalte krijgt sluit aan bij de missie/visie van onze school en bij onze levensbeschouwelijke identiteit. Andere speerpunten zijn naast een sociaal veilig klimaat ook hoogbegaafdheid, een gezonde school (Bewegen en Sport) en geïntegreerd wereld oriënterend onderwijs (Davinci).

 

Kindcentrum ’t Schrijverke

Op kindcentrum ’t Schrijverke is ieder kind uit de wijk welkom. Het Schrijverke hanteert een eigen(wijs) onderwijsconcept, dat zich het best laat uitleggen aan de hand van onze kernwaarden en belangrijkste bouwstenen. In het kort komen de kernwaarden – je zou ze ook het fundament van het Schrijverke kunnen noemen – op het volgende neer:

  • Sterk zijn in onze vieringen.
  • We vormen dan een gemeenschap die samen geniet.
  • We delen onze verantwoordelijkheid met ouders.

We bieden de Schrijverkes op onze school een stevige basis, een veilige en vertrouwde plek waar ze alle ruimte krijgen zich te ontwikkelen tot stevige, autonome individuen die zichzelf durven laten zien en initiatief durven nemen. Elk Schrijverke volgt zijn eigen pad, maar doet dat niet alleen. Schrijverkes leren van en met elkaar. We verbinden ons onderwijs aan interessante netwerken of ‘meerweters’. Zij komen van zowel de ouderpopulatie als van buiten de school. De bouwstenen zijn het thematisch werken , ‘schrijver’ worden van je eigen tekstboeken, kringpresentaties, uitstapjes, vieringen en de heterogene groepen. Kinderen leren namelijk met en van elkaar in een groep die bestaat uit kinderen van verschillende leeftijd en zo kennen we groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Onderzoekend en ontwerpend leren en het ontwikkelen in eigen tempo en richting staan centraal.

Kindcentrum de Matrix

Kindcentrum De Matrix is een kindcentrum dat voor ieder kind kansen creëert in een veilige omgeving waar spelen, leren en ontwikkelen een plezierige uitdaging is. Wij staan voor;

Betekenisvol leren (binnen een context)
Leren en ontwikkelen is een samenhang tussen kennis, inzicht en vaardigheden. Een kind moet kunnen begrijpen wat en waarom hij leert. Inzicht is belangrijk om het geleerde ook in andere situaties te kunnen herkennen, te gebruiken en toe te passen.

Een gevarieerd en samenhangend aanbod
Om goed te kunnen ontwikkelen en leren heeft een kind een rijke krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. Wij bieden ruimte voor experimenteren, voor onderzoeken, voor verschillende leerstijlen en leervormen.

Het kind als mede eigenaar van zijn proces
Het is belangrijk dat kinderen actief betrokken worden bij hun eigen ontwikkel en  leerproces. Wij bieden ruimte aan de eigen inbreng van kinderen, eigen wensen, eigen oplossingen en eigen creativiteit. Dit kan als de omgeving voldoende uitdaging en ondersteuning biedt. Tot ondersteuning behoort ook structuur en grenzen bieden, voor kinderen vormt dit een houvast.

Ontwikkelen en leren door te ervaren
Door te kijken naar wat effectieve vormen van leren zijn zien we dat praktijkoefening en uitleg geven aan elkaar actieve leermethoden zijn die het meeste rendement opleveren.

Aansluiten en afstemmen op de ontwikkelbehoefte van het kind
Op ons kindcentrum draait alles om kinderen. We stemmen af op zowel de pedagogische als de didactische behoefte van kinderen. We hebben oprechte aandacht voor het  kind.

In dialoog met kinderen, ouders en partners zorgen wij voor een veilig en sfeervol pedagogisch klimaat waarin kinderen de kans krijgen zich binnen de gestelde kaders te bewegen, te ontwikkelen en te leren. 

Wat laten wij u zien:

  • Elkaar vertrouwen vanuit een positieve intentie is op de Matrix vanzelfsprekend;
  • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. We spreken elkaar aan op, handelen en gedrag. Zo bieden wij veiligheid en structuur;
  • Samenwerking tussen kinderen en in het team is de manier waarop wij leren van en met elkaar;
  • Wij leren kinderen respect te hebben voor zichzelf, de ander en de wereld.

Kindcentrum Meerlaer- Basisschool De Masten

Kindcentrum Meerlaer levert een belangrijke bijdrage aan inclusie voor kinderen van 0-13 jaar. We werken vanuit vertrouwen in kinderen en creëren optimale ontwikkelkansen voor kinderen door hun betrokkenheid te stimuleren in een rijke leer- en speelomgeving, waarin het welbevinden van de kinderen voorop staat. In de bijzondere samenwerking binnen kindcentrum Meerlaer hebben de kinderen onderling regelmatig contact met elkaar. Ze ontmoeten, spelen en leren met elkaar op diverse momenten. Wekelijks zijn er momenten waarbij kinderen van school, reguliere opvang en het orthopedagogisch kindercentrum samen activiteiten ondernemen. Dit vanuit de uitgangspunten rekening houden met elkaar, leren omgaan met elkaar en het kunnen omgaan met en respecteren van onderlinge verschillen en overeenkomsten. Bekijk vooral ook ons filmpje op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NOINGI4DDTw

In het pand van Meerlaer zijn basisschool De Masten, Kanteel kinderopvang, OPDK De Elzengaard en Ons Trefpunt, de gezamenlijke gebruikers.  Op De Masten wordt groepsoverstijgend geleerd en gewerkt binnen units. We hebben een onderbouwunit (leerjaar 1-2-3), een middenbouwunit (leerjaar 4-5) en een bovenbouwunit (leerjaar 6-7-8). Elke unit wordt dagelijks begeleid door 2 of 3 onderwijsprofessionals en elke unit heeft meerdere werkplekken. Op onze school kijken wij naar de individuele ontwikkeling en bijpassende onderwijsbehoefte van ieder kind en spelen daaropin door het kind de juiste omgeving en materialen aan te bieden. Een uitdagende omgeving die zo is ingericht dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. De inrichting en het materiaal spelen daarbij een belangrijke rol, evenals de heterogene groepen en de rol van de leerkracht. Ons team werkt intensief samen om kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn te laten doorlopen.

Kindcentrum de Kwartiermaker

Kindcentrum De Kwartiermaker biedt haar kinderen een veilige, kleinschalige, gestructureerde, inspirerende leeromgeving in de vorm van een minisamenleving. Hierin worden alle kinderen geprikkeld om te ontdekken, te spelen en te ontwikkelen. Kinderen die ons kindcentrum verlaten zijn zeer zelfbewuste en gemotiveerde kinderen. Zij zetten vol vertrouwen de volgende stap in de maatschappij. Deze kinderen zijn in staat om zelfstandig en samen met anderen gestructureerd en overzichtelijk te handelen, waarbij verkregen kennisinzicht als basis dient voor kennisconstructie.

Positief zelfbeeld
Kinderen weten wat hun kwaliteiten zijn. Ze kennen hun eigen leer- en werkstijlen en kunnen zo inschatten wat zij hierin nodig hebben. Dit helpt kinderen om op hun eigen niveau te presteren.

Leerstrategieën
Kinderen leren dat er voor iedere uitdaging een aanpak is. Een effectieve aanpak kan het ontwikkelproces versnellen.

Zelfredzaamheid
Kinderen kunnen vaak veel meer dan dat ze zelf denken. We helpen kinderen bewust te worden van de soorten hulpbronnen die beschikbaar zijn. Ze ervaren dat ze op eigen kracht heel ver kunnen komen, maar leren ook hulp in te roepen, als dat nodig is. We ontwikkelen met de kinderen het eigen denk- en onderzoeksvermogen.

Intrinsieke motivatie
Kinderen leren wat motivatie is. Wij motiveren de kinderen om tot ontwikkeling te komen. Dit doen we door een betekenisvolle context aan te bieden. Een context die aansluit bij de belevingswereld van het kind. We leren ze ook om te gaan met tegenslagen.

Kindcentrum De Kruisboelijn

Kindcentrum De Kruisboelijn staat middenin de mooie wijk De Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch. De Kruisboelijn wordt bezocht door ongeveer 180 kinderen met verschillende achtergronden en culturen. Wij bieden opvang en onderwijs aan alle kinderen van 2 tot 13 jaar. Ons kindcentrum is gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw met eigentijdse, uitdagende ruimtes. Een plek waar kinderen zich veilig en gezien voelen en waar ze kunnen groeien en ontwikkelen op de manier die bij hen past.

Wij werken vanuit de kernwaarden Samen, Aandacht en Ontwikkelen. De samenwerking met ouders en kinderen is voor ons vanzelfsprekend, want zo kan uw kind het beste uit zichzelf halen. Ons motto is: ‘Kindcentrum De Kruisboelijn, samen voor een goede koers!’

Heeft u interesse in een rondleiding en wellicht een kennismakingsgesprek?
Wij ontmoeten u graag!

Kindcentrum De Ontluiking

In het hart van het Luyckershofke in Rosmalen ligt kindcentrum De Ontluiking. Een knusse en fijne plek in het groen waar ieder kind van 0 tot 13 jaar welkom is. In een warm pedagogisch klimaat worden kinderen uitgedaagd om de wereld om zich heen te ontdekken. Door de kleinschaligheid en verdraagzaamheid binnen onze basisschool is er oog voor ieder kind en is de leerkracht nabij om de ontwikkeling van ieder kind te volgen en stimuleren. Het onderwijsteam wordt aangevuld met professionals uit andere sectoren waardoor er levensecht geleerd wordt. Door ons passende, uitdagende en brede aanbod ontwikkelen kinderen zich optimaal en ontdekken zij hun talenten. Kinderen leren deze talenten te benutten om de wereld mooier te kleuren. Als UNESCO kindcentrum werken wij samen in een sterk en groot netwerk en hebben we extra aandacht voor de thema’s duurzaamheid, intercultureel leren, mensenrechten en (wereld)burgerschap.

Grote dromen over een mooie toekomst ontwaken op De Ontluiking! Droom jij mee?

KBS de Kameleon

Kameleon De Graaf

Basisschool De Kameleon staat voor opbrengstgericht onderwijs. We gaan uit van het principe dat ieder kind uniek is met een eigen leertempo en leerstrategie. Het is onze primaire taak de kinderen te stimuleren een zo goed mogelijke prestatie te leveren op alle terreinen van het leven. We gebruiken uitdagende methoden en in de groepen zijn gebruikte leerstrategieën duidelijk zichtbaar. Onze school is ‘taalrijk’ ingericht, een belangrijke voorwaarde voor een hoog leerrendement.

Daarnaast vinden wij het belangrijk de sociaal- emotionele ontwikkeling en de creativiteit van elk kind te ontwikkelen. Basisschool de Kameleon staat ook voor een veilig schoolklimaat en grote wederzijdse betrokkenheid bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Basisschool De Kameleon maakt deel uit van BBS De Graaf waardoor we veel extra activiteiten hebben op het gebied van cultuur, sport en welzijn.

 

Kindcentrum Het IJzeren Kind

Op het IJzeren Kind staat het kind centraal. Dit betekent dat we binnen ons centrum er voor zorgen dat alle kinderen van 0 tot 13 jaar optimaal begeleid worden in hun ontwikkeling. Hierbij zijn we ambitieus en ondernemend, maar houden natuurlijk rekening met specifieke mogelijkheden en talenten. We maken gebruik van moderne hulpmiddelen en leren de kinderen kennis, vaardigheden en inzichten die passen bij de 21e eeuw.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Daarom besteden we naast de cognitieve vakken zoals rekenen, taal, lezen en woordenschat ook ruimschoots aandacht aan bewegen, cultuur, wetenschap en technologie.

Als team streven we niet alleen naar opvang en onderwijs van een hoge kwaliteit, maar staat het welbevinden van de kinderen voorop. Hiervoor realiseren we met elkaar een pedagogisch klimaat waarbij veiligheid, structuur, vertrouwen en open communicatie kenmerkend zijn.

“It takes a villages to  raise a child.” Met en van elkaar leren vinden we voor alle betrokkenen uitermate belangrijk. Door samen te werken, inspireren we elkaar en voelen ons met elkaar verbonden.

In dit ontwikkeltraject tonen we ons een betrouwbare partner voor elkaar, de kinderen en ouders.