Vernieuwingsschool de Fonkelsteen

Een typische Fonkelsteen leerling ontwikkelt een goed zelfbeeld, toont eigen initiatief en is ondernemend ingesteld. De Fonkelsteen  staat voor een brede ontwikkeling en een rijke leeromgeving.

Leren op de Fonkelsteen is gebaseerd op het principe van ervaringsgericht onderwijs. Het onderwijs wordt in samenhang aangeboden. Meestal werken de kinderen van de hele school aan hetzelfde thema voor een periode van ca. 6 weken. In die periode werken de kinderen in Ateliers aan rekenen, taal, wereldoriëntatie, natuur en techniek en cultuur. De thema’s worden met elkaar ingevuld en staan in verbinding met de directe omgeving en de maatschappij.

We nodigen u van harte uit om eens te komen kijken en te ervaren waar Fonkelsteen voor staat.

Kindcentrum De Haren

Kindcentrum De Haren maakt deel uit van de Brede Bossche School Haren – Donk – Reit.
Het is een eigentijdse en sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs.
De school wil de capaciteiten van de kinderen zo optimaal mogelijk benutten in een pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich prettig, veilig en beschermd voelen.

Het onderwijs is zo ingericht dat het tegemoet komt aan de ervaringen, interesses en specifieke behoeften van kinderen: kindgericht en passend.

Kindcentrum De Haren is een open school, met goede communicatie tussen leerkrachten, kinderen en hun ouders. Het team onderschrijft het belang van professionele samenwerking en collegialiteit, gedragen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gemeenschappelijke visie.

Kindcentrum De Haren heeft één organisatievorm, één pedagogisch-didactisch plan en één team voor alle kinderen van 0 -13.

 

Kindcentrum De Duizendpoot

De Duizendpoot is een multiculturele school. Kinderen zijn hier welkom en krijgen goed onderwijs door:

 • vertrouwen en veiligheid
 • optimale kansen en aanmoediging
 • duidelijkheid en openheid

De Duizendpoot is als kindcentrum gevestigd in een Brede Bossche school (BBS). Dat betekent dat er meerdere participanten in ons gebouw vertegenwoordigd zijn.Hierdoor zijn er korte lijntjes met bijvoorbeeld de fysiotherapeut en de logopediste. De BBS is ván en vóór de wijk. Een BBS is veel meer dan een school. Iedereen is er welkom. Voor sport, cultuur, ontmoeting en kinderopvang. Wil je graag zien wat er allemaal mogelijk is? Kom gerust eens langs.

Kindcentrum ’t Boschveld

Kindcentrum ’t Boschveld is een ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze samenleving. Kinderen van 0 tot 13 jaar zijn welkom voor opvang en onderwijs. Binnen ons kindcentrum ontwikkelen kinderen zich op eigentijdse wijze, waar we aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden- en behoeften van elk kind.

Binnen ons kindcentrum vormen kinderen van verschillende leerjaren een unit. De school heeft 3 units, waarin kinderen groepsoverstijgend met 40 tot 60 kinderen samen leren, werken en spelen. Elke unit heeft een breed samengesteld team van professionals. Deze professionals geven instructie en begeleiden de kinderen op de leerpleinen in de units.

Binnen het thematisch werken in de units is veel aandacht voor rekenen, lezen en taal, maar ook voor onderzoekend, ontdekkend, ontwerpend, spelend en handelend leren. Op deze manier krijgen kinderen de ruimte om op verschillende manieren te leerstof tot zich te nemen en ook zelf nieuwe ontdekkingen te doen. Wij zorgen dat er een ruim keuzeaanbod is voor alle kinderen.

Kindcentrum ’t Boschveld is een gezonde en vreedzame school. Gezamenlijk werken we aan gezondheidsthema’s, hebben we sportlessen van een vakleerkracht en besteden we veel tijd aan het samen leven en leren met behulp van ‘de Vreedzame school’. Door het werken in heterogene groepen, leren kinderen al op jonge leeftijd om elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen.

Op kindcentrum ’t Boschveld is er een intensieve samenwerking met de opvang van Kanteel, de Brede Bossche School (BBS) en het onderwijs van Signum. Zowel onder- als na schooltijd worden er vele activiteiten georganiseerd voor kinderen van het kindcentrum en uit de wijk.

Kinderopvang en onderwijs werken samen aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Er zijn combinatiefunctionarissen die zowel bij de opvang als het onderwijs worden ingezet en professionals volgen gezamenlijk scholing. Onze missie is dan ook:

Samen durven, doen en delen!

We hopen u te mogen ontmoeten op Kindcentrum ’t Boschveld!

Campus aan De Lanen

De wereld ontmoeten

Campus aan De Lanen in de wijk De Groote Wielen (Rosmalen) is de plek waar kinderen kansen krijgen en kansen geven aan een ander. Waar we kinderen helpen zo autonoom mogelijk te worden en hen de hand bieden om de volgende stap te kunnen zetten. We geven grenzen aan om rust en overzicht te creëren. Door structuur te bieden in de vorm van duidelijke verwachtingen en inhoudelijke ondersteuning, weten kinderen wat er van hen verwacht wordt.

Op Campus aan De Lanen worden opvang en onderwijs onder één dak geboden voor kinderen van 0 tot 15 jaar. Een eigentijds concept waarin kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samenwerken in de wijk. Bij Campus aan De Lanen ontwikkel je je van baby tot tiener, daar ontmoet je de wereld!

Kenmerkend voor Campus aan De Lanen:

 • Buiten zijn en buiten leren: kinderen ontdekken, onderzoeken en leren in en van de wijk en de natuur.
 • Veel aandacht voor bewegend leren.
 • Kinderopvang, basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs onder één dak: kinderen van diverse leeftijden ontmoeten elkaar en leren van elkaar.
 • Kinderen het mooie van de nabije wereld laten zien en hen helpen omgaan met de digitale wereld.
 • Successen en gebeurtenissen vieren, groot én klein.
 • Het stimuleren van het maken van eigen keuzes vanuit een ontdekkende houding: ‘Ik wil iets van mijn leven maken!’
 • Kinderen denken en praten mee over hun eigen ontwikkeling.
 • Ouders actief bij de campus betrekken.
 • Het volgen van de ontwikkeling van ieder kind in al zijn facetten, waarbij veel aandacht is voor het proces.